Algemene voorwaarden

Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart

De volgende lijst met aandachtspunten wordt gehanteerd door de N.T.B.: Nederlandse Toonkunstenaarsbond - vakorganisatie voor musici.
 

1. Het totaal verschuldigde bedrag kan bij vooruitbetaling worden voldaan éénmalig per jaar, per half jaar of per kwartaal. Ook kan worden betaald in maandelijkse termijnen. In het laatste geval dient het lesgeld steeds op de eerste dag van elke lopende maand bijgeschreven te zijn op rekeningnummer  

NL28 INGB  0000  815092  t.n.v. E. Sillem.

 

2. De lesovereenkomst loopt af ieder lopend jaar op 31 augustus. De overeenkomst wordt op de afloopdatum telkens automatisch verlengd tenzij de overeenkomst wordt opgezegd vóór 30 mei 2017. Indien men ná deze datum de lessen opzegt geschiedt de betaling volgens de gespreide betaling tot en met 31 augustus 2017. Indien vóór voornoemde peildatum de lessen worden opgezegd hanteert Vioolschool Sillem een opzegtermijn van vier weken. Samenvattend: men kan elk moment van het jaar vóór 30 mei 2017 de vioollessen opzeggen met een opzegtermijn van 4 weken.

 

3. De vakantietijden worden geregeld overeenkomstig die van het lager/voortgezet onderwijs in de regio Amsterdam. Dit betekent dat er op alle vakantiedagen en ook feestdagen geen lessen worden gegeven. 

4. Wanneer een leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Dat betekent dat indien een les wordt afgezegd, ongeacht de reden waarom, deze les in principe niet wordt ingehaald.
Bij afwezigheid van de leerling wegens ziekte of anderszins dienen binnen deze periode  tenminste vier lessen te worden doorbetaald. Indien de periode van afwezigheid langer duurt dan vier lessen, is geen lesgeld meer verschuldigd.


5. Hoewel het zelden voorkomt: bij afwezigheid van de leraar wegens ziekte dienen binnen deze periode van afwezigheid twee lessen te worden doorbetaald. Na vier niet gegeven lessen wegens ziekte tijdens een aaneengesloten periode is geen lesgeld meer verschuldigd.

 
6. Bij leerlingen-uitvoeringen wordt een bijdrage van € 10,- gevraagd ten behoeve van het inhuren van de pianist.